TFBoys

青春修炼手册 / Cẩm Nang Tôi Luyện Thanh Xuân

-

TFBoys

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 青春修炼手册 / Cẩm Nang Tôi Luyện Thanh Xuân

kǎi: Gēnzhe wǒ zuǒshǒu
yòushǒu yīgè màn dòngzuò
yòushǒu zuǒshǒu màn dòngzuò chóngbò
xǐ: Zhè shǒu gē gěi nǐ kuàilè
nǐ yǒu méiyǒu ài shàng wǒ
yuán: Gēnzhe wǒ bízi
yǎnjīng dòng yīdòng ěrduǒ
zhuāng guāi shuǎ shuài huàn bù tíng fēnggé
hé qīngchūn yǒu tài huàn shàng xīzhuāng
pèidài yī kèlā de mèng zhè shìjiè de tàiyáng
yīnwèi zìxìn cáinéng bǎ wǒ zhào liàng
zhè wǔtái de zhōngyāng
hé: Yǒu gēnzhe wǒ zuǒshǒu yòushǒu
yīgè màn dòngzuò
yòushǒu zuǒshǒu màn dòngzuò chóngbò
zhè shǒu gē gěi nǐ kuàilè
nǐ yǒu méiyǒu ài shàng wǒ
gēnzhe wǒ bí zǐ yǎnjīng
dòng yīdòng ěrduǒ
zhuāng guāi shuǎ shuài huàn bù tíng fēnggé
qīngchūn yǒu tài duō wèizhī de cāicè
chéng zhǎng dàduō hǎo
yǒuxiē xiǎng zuò jiù zuò
wèile míngtiān de zìjǐ gǔzhǎng
kǎi: Zhè shìjiè de tàiyáng
yīnwèi zìxìn cáinéng bǎ wǒ zhào liàng
zhè wǔtái de zhōngyāng
hé: Yǒu gēnzhe wǒ zuǒshǒu yòushǒu
yīgè màn dòngzuò
yòushǒu zuǒshǒu màn dòngzuò chóngbò
zhè shǒu gē gěi nǐ kuàilè
nǐ yǒu méiyǒu ài shàng wǒ
gēnzhe wǒ bí zǐ yǎnjīng
dòng yīdòng ěrduǒ
zhuāng guāi shuǎ shuài huàn bù tíng fēnggé
qīngchūn yǒu tài duō wèizhī de cāicè
chéng duìbùqǐ
xiàng qián chōng bù kèqì
yīlù yǒu nǐ chōngmǎn dòuzhì wúxiàn dònglì
hé: Nánzǐhàn méiyǒu shé me shū bù qǐ
zhèngtài xiūliàn chénggōng de mìjí
yuán: Gēnzhe wǒ zuǒshǒu yòushǒu
yīgè màn dòngzuò
xǐ: Yòushǒu zuǒshǒu màn dòngzuò chóngbò
kǎi: Zhè shǒu gē gěi nǐ kuàilè
nǐ yǒu méiyǒu ài shàng wǒ
hé: Gēnzhe wǒ bí zǐ yǎnjīng
dòng yīdòng ěrduǒ
zhuāng guāi shuǎ shuài huàn bù tíng fēnggé
qīngchūn yǒu tài duō wèizhī de cāicè
chéngzhǎng de fánnǎo suàn shénme

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát TFBoys

Video TFBoys

Thêm
Hủy