Dương Triều Vỹ

Chú Đại Bi

-

Dương Triều Vỹ

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Việt Nam

Lời bài hát Chú Đại Bi

Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát ( x 3 lần )

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

Nam mô A rị da

Bà lô yết đế thước bát ra da

Bồ Đề tát đỏa bà da

Ma ha tát đỏa bà da

Ma ha ca lô ni ca da

Án

Tát bàn ra phạt duệ

Số đát na đát tỏa

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

Nam mô na ra cẩn trì

Hê rị ma ha bàn đa sa mế

Tát bà a tha đậu du bằng

A thệ dựng.

Tát bà tát đa ( Na ma bà tát đa )

Na ma bà dà

Ma phạt đạt đậu đát điện tha

Án ! A bà lô hê

Lô ca đế

Ca ra đế

Di hê rị

Ma ha Bồ Đề tát đỏa

Tát bà tát bà

Ma ra ma ra

Ma hê ma hê rị đà dựng

Cu lô cu lô yết mông

Độ lô độ lô phạt xà da đế

Ma ha phạt xà da đế

Đà ra đà ra

Địa rị ni

Thất Phật ra da

Giá ra giá ra

Mạ mạ phạt ma ra

Mục đế lệ

Y hê di hê

Thất na thất na

A ra sâm Phật ra xá lợi

Phạt xa phạt sâm

Phật ra xá da

Hô lô hô lô ma ra

Hô lô hô lô hê rị

Ta ra ta ra

Tất rị tất rị

Tô rô tô rô

Bồ đề dạ Bồ đề dạ

Bồ đà dạ Bồ đà dạ

Di đế rị dạ

Na ra cẩn trì

Địa rị sắc ni na

Ba dạ ma na

Ta bà ha

Tất đà dạ

Ta bà ha

Ma ha tất đà dạ

Ta bà ha

Tất đà du nghệ

Thất bàn ra dạ

Ta bà ha

Na ra cẩn trì

Ta bà ha

Ma ra na ra

Ta bà ha

Tất ra tăng a mục khê da

Ta bà ha

Ta bà ma ha a tất đà dạ

Ta bà ha

Giả kiết ra a tất đà dạ

Ta bà ha

Ba đà ma kiết tất đà dạ

Ta bà ha

Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

Ta bà ha

Ma bà rị thắng yết ra dạ

Ta bà ha

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

Nam mô a rị da

Bà lô kiết đế

Thước bàn ra dạ

Ta bà haÁn tất điện đô ( x 3 lần )

Mạn đà ra

Bạt đà gia

Ta bà ha.

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Dương Triều Vỹ

Video Dương Triều Vỹ

Thêm
Hủy