Ailee

How Could You Do This To Me

-

Ailee

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hàn Quốc

Lời bài hát How Could You Do This To Me

thà ù ti ưn gói mú la kề chà hì ma kê yo ú sứn maa nà nồ chùm mai lu í rài cồ ni i cơ ba kề an kề ni òn chon i đồn ni an we an we an we i đôn kê ò đi số sa la ha la hê đồ kò i chê woa í đô koo bi ô bô soô mú thê mú thê àn choái tê mu tề án yo kứ mai măm cồ ni chí má à a
Nà cừ nô kê nưn mố thá kê sồ Nà aaa nồ ô op si nứn tế ke sồ Kà àn yo so úy i đôn ì i yồ bo ni ta ma đề soa i đo bưn mun ti cư lưn ma nô a kê ê ê ....

An we an we i đôn kê ò đi số sa la ha kế hế đồ ku ì chê woa í đô bi sô ọp sô Mú thê mú thê àn chói nê mu chề án yon cứ mai man cồ nê chí má à a
Chò u nói u pa sừ tề Chò cho hí tha thà woa nế ca toi ni ci ưn sưp tồ sa na ha ta cô ồ nà ni hứ tư nô cồ nòi sà lan ka kê hê nồ cồ i chê nóa i kê woàn tô ná tô ná chìm má a...a...a...
Nòn sà la hi sí un kê ọp cồ chàm ì gua u sí un ga pằm cừ nô kê án tuề nừn nê chùm bi đu mu thê nừn tê ì chề ôn đô ồ kế ê án tuê án tuê I đôn kê ò đi số sa la ha kê hê đồ cồ ì choa ba í ô bí ô đi số ô Mú thê Mú thê àn chóa thê mu thề Án yon cứ mai ma nư cừ nồ ê chí má à a chế bai chế bai nan nô nà chi má i nô kê ná nu mù kề àn nu í đu kê ná mu Mái hế Mái hê an ni na haausuuuuuuuuuuuu chế bai an yo di nồ àn an chí má aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ấu baby ni ừm um ummmmmmmmmmmm ừm

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Ailee

Video Ailee

Thêm
Hủy