Cổ Cự Cơ

匆匆那年 (Live) / Năm Tháng Vội Vã

-

Cổ Cự Cơ

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 匆匆那年 (Live) / Năm Tháng Vội Vã

Cōngcōng nà nián wǒmen jiùjìng shuōle jǐ biàn zàijiàn zhīhòu zài tuōyán
kěxí shuí yǒu méiyǒu àiguò bu shì yī chǎng qī qíng shàngmiàn de xióngbiàn
cōngcōng nà nián wǒmen yīshí cōngmáng liào xià nányǐ chéngshòu de nuòyán
zhǐyǒu děng biérén duìxiàn
bù guài nà wěn hén hái méi jīlěi chéng jiǎn
yǒngbàozhe dōngmián yě méi néng yǔhuà zài chéng xiān
bù guài zhè yīduàn qíng méi kōng fǎnfù zài páiliàn
shì suìyuè kuānróng ēncì fǎnhuǐ de shíjiān
rúguǒ zàijiàn bùnéng hóng zhuóyǎn shìfǒu hái néng hóngzhe liǎn
jiù xiàng nà nián cōngcù kèxià yǒngyuǎn yīqǐ nàyàng měilì de yáoyán
rúguǒ guòqù hái zhídé juànliàn bié tài kuài bīngshì qiánxián
shuí gānxīn jiù zhèyàng bǐcǐ wú guà yě wú qiān
wǒmen yào hùxiāng kuīqiàn yào bùrán píng hé huái miǎn
cōngcōng nà nián wǒmen jiànguò tài shǎo shìmiàn zhǐ ài kàn tóngyī zhāng liǎn
nàme mòmíngqímiào nàme tǎo rén huānxǐ nào qǐlái yòu tài tǎoyàn
xiāng'ài nà nián huógāi cōngcōng yīnwèi wǒmen bù dǒng wángù de nuòyán
zhǐshì fēnshǒu de qiányán
bù guài nèitiān tài lěng lèi dīshuǐchéngbīng
chūnfēng yě yīyàng méi chuī jìn nínggù de zhàopiàn
bù guài měi yīgè rén méi néng wánzhěng ài yībiàn
shì suìyuè shànyì luòxià cánquē de xuánniàn
rúguǒ zàijiàn bùnéng hóng zhuóyǎn shìfǒu hái néng hóngzhe liǎn
jiù xiàng nà nián cōngcù kèxià yǒngyuǎn yīqǐ nàyàng měilì de yáoyán
rúguǒ guòqù hái zhídé juànliàn bié tài kuài bīngshì qiánxián
shuí gānxīn jiù zhèyàng bǐcǐ wú guà yě wú qiān
rúguǒ zàijiàn bùnéng hóng zhuóyǎn shìfǒu hái néng hóngzhe liǎn
jiù xiàng nà nián cōngcù kèxià yǒngyuǎn yīqǐ nàyàng měilì de yáoyán
rúguǒ guòqù hái zhídé juànliàn bié tài kuài bīngshì qiánxián
shuí gānxīn jiù zhèyàng bǐcǐ wú guà yě wú qiān
wǒmen yào hùxiāng kuīqiàn
wǒmen yào ǒuduànsīlián

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Cổ Cự Cơ

Video Cổ Cự Cơ