Kim Linh

Mười Hai Lời Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm

-

Kim Linh

Sáng tác: Võ Tá Hân

Thể loại: Việt Nam

Lời bài hát Mười Hai Lời Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm

- 12 LỜI NGUYỆN của BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM.
- Phổ nhạc : Võ Tá Hân.
- Trình bày : Kim Linh

1. Nguyện thứ nhất : Khi hành bồ tát.
Danh hiệu Tôi Tự Tại Quan Âm.
Viên thông, thanh tịnh căn trần.
Nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liền.
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần).
2. Nguyện thứ hai : Không nài gian khổ.
Quyết một lòng cứu độ chúng sinh.
Luôn luôn thị hiện biển Đông.
Vớt người chìm đắm, khi dông gió nhiều.
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần).
3. Nguyện thứ ba : Ta bà ứng hiện.
Chốn u minh nhiều chuyện khổ đau.
Oan gia tương báo hại nhau.
Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần).
4. Nguyện thứ tư : Hay trừ yêu quái.
Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê.
Độ cho chúng hết u mê.
Dứt trừ nguy hiểm không hề nhiễu nhương.
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần).
5. Nguyện thứ năm : Tay cầm Dương Liễu.
Nước cam lồ rưới mát nhân Thiên.
Chúng sanh điên đảo đảo điên.
An vui mát mẻ tiêu tan ưu phiền.
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần).
6. Nguyện thứ sáu: Thường hành bình đẳng.
Lòng từ bi thương xót chúng sanh.
Hỷ xả tất cả lỗi lầm.
Không còn phân biệt sơ thân mọi loài.
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần).
7. Nguyện thứ bảy : Dứt ba đường dữ.
Chốn ngục hình, ngạ quỷ súc sanh.
Cọp beo thú dữ vây quanh.
Quan Âm thị hiện, chúng sanh thoát nạn.
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần).
8. Nguyện thứ tám : Tội nhân bị trói.
Bị hành hình rồi lại khảo tra.
Thành tâm lễ bái thiết tha.
Quan Âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng.
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần).
9. Nguyện thứ chín : Làm thuyền cứu vớt.
Giúp cho người vượt khúc lênh đênh.
Bốn bề biển khổ chông chênh.
Quan Âm độ hết, an nhiên Niết Bàn.
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần).
10. Nguyện thứ mười: Tây Phương tiếp dẫn.
Vòng hoa thơm kỷ nhạc lọng tàn.
Tràng phan bảo cái trang hoàng.
Quan Âm cứu độ đưa đường về Tây.
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần).
11. Nguyện mười một : Di Đà Thọ Ký.
Cảnh Tây Phương tuổi thọ không lường.
Chúng sanh muốn sống miên trường.
Quán Âm nhớ niệm Tây Phương mau về.
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần).
12. Nguyện mười hai: Tu hành tinh tấn.
Dù thân này tan nát cũng đành.
Thành tâm nỗ lực thực hành.
Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần).

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Kim Linh

Video Kim Linh

Thêm
Hủy