Ngải Thần

Thời Không Sai Lệch (错位时空)

-

Ngải Thần

Sáng tác: Chu Nhân, Trương Bác Văn

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát Thời Không Sai Lệch (错位时空)

Tián bù mǎn bàn pái guān zhòng de diàn yǐng
Zhí dào sàn cháng shí tū rán liàng qǐ dēng
Zì mù dìng gé zài mǒu mǒu chū pǐn hé fā háng
Wǒ mù sòng tā mén háng sè cōng cōng
Xiàng gè zì bù liáng lì de fù dú shēng
Wán bù chéng jīn bǎng tí míng de shǐ mìng
Mìng bù shì cāi jiǎn dāo shí tóu bù de jué dìng
Nà me rèn xìng
Wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
Nà wǒ mén suàn bù suàn xiāng yōng
Kě rú mèng chū xǐng bān de liǎng shǒu kōng kōng
Xīn yě kōng
Wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
Shì fǒu kàn guò tóng yàng fēng jǐng
Xiàng rǎo luàn shí chà liú zài cuò wèi shí kōng
Zhōng shì kōng shì kōng
Shù bù wán jiàn zhèng xǔ yuàn de fán xīng
Méi líng yàn shuí lái ān wèi huài xīn qíng
Shí zì lù kǒu shǎn shuò bù tíng de xìn hào dēng
Yǒu gè rén xiǎn rán xīn shì zhòng zhòng
Sān gè zì zhī néng shuō gěi zì jǐ tīng
Yǎng zhuó tóu bù yào ràng yǎn lèi shī kòng
Nǎ lǐ yǒu kě yǐ fēng huí lù zhuǎn de sù mìng
Wǒ bù xiǎng tīng
Wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
Nà wǒ mén suàn bù suàn xiāng yōng
Kě rú mèng chū xǐng bān de liǎng shǒu kōng kōng
Xīn yě kōng
Wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
Shì fǒu kàn guò tóng yàng fēng jǐng
Xiàng rǎo luàn shí chà liú zài cuò wèi shí kōng
Zhōng shì kōng shì kōng
Wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
Kōng qì lǐ mí màn zhuó xīn tòng
Kě wǒ mén zuì hòu zài zhè cuò wèi shí kōng
Zhōng chéng kōng
Wǒ chuī guò nǐ chuī guò de wǎn fēng
Kōng qì lǐ mí màn zhuó xīn tòng
Kě wǒ mén zuì hòu zài zhè cuò wèi shí kōng
Zhōng chéng kōng chéng kōng.

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Ngải Thần