TFBoys

快乐环岛 / Vòng Xoay Vui Vẻ

-

TFBoys

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Hoa Ngữ

Lời bài hát 快乐环岛 / Vòng Xoay Vui Vẻ

Zhōumò yī zhēng kāi yǎnjīng xīnqíng tǐng hǎo
qǐchuáng xǐshù xuǎn yī jiàn xiūxián wàitào
rúguǒ nǐ de gǎnmào hái méi wánquán hǎo
ō ~
péi wǒ qí dānchē huándǎo
měitiān wǒmen dōu zài gēn shíjiān sàipǎo
zhōumò yě bié tài rènzhēn de shuìlǎnjiào
hùwài de kōngqì yuǎnlí chéngshì xuānxiāo
nǐ shēngbìng tā bù hǎobù gǎnkuài chūlái tiào tiào
kuài jiézòu huì ràng nǐ qíngxù shénhún diāndǎo
mótiānlóu kǒngjù zhèng xiàng shì huó zài jiānláo
yào zhīdào nǐ yào de shénme cái zuì zhòngyào
nǐ yào shēntǐ háishì chāopiào
kuàilè nǐ mǎi bù dào
xìngfú nǐ yě mǎi bù dào
guān diào nàxiē fánxīn de
xūyào zìjǐ yòngxīn qù chuàngzào
bǎ bù xiāngguān de shuǎi diào
kuàilè wéixiào jiù hǎo
bié zàihū zhòng bù chóng yào
wàngdiào nàxiē méi bìyào de
yīqǐ qù
zìyóu de
zài nǐ wǒ shìjiè huándǎo ō ~
kuàilè yǐjīng lái dào
xìngfú zài xīnlǐ huánrào
guān diào nàxiē wúliáo píndào
yīqǐ qù zìyóu de
zài nǐ wǒ shìjiè huándǎo
ō ~

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát TFBoys

Video TFBoys

Thêm
Hủy